Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 • 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy neonowo.co, dostępny pod adresem internetowym www.neonowo.co, prowadzony jest przez Mateusz Kielar oraz Jacek Morysiak pod firmą NEONOWO Sp. z o.o , wpisaną do 

 VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, NIP 7812037511, REGON 52249988600000  BDO 000626504

 • 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową
 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  NEONOWO Sp. z o.o, wpisaną do VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, NIP 7812037511, REGON 52249988600000  BDO 000626504
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
  niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
  internetowym www.neonowo.co
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
  włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
  Konta.
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 3. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
  usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Piękna 3, 62-081 Wysogotowo
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@neonowo.co
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 692 866 805
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 04 1140 2004 0000 3202 8261 7744
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  § 4
  Wymagania techniczne
  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
  zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies,
 • 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
  jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez
  podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
  Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
  (uwzględniają podatek VAT).
 • 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 • Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
  na adresy podane w § 3.
  § 7
  Zasady składania Zamówienia
  W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który
  ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
  Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
  potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  § 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności,
 • Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
  a. Przesyłka kurierska,
  c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Piękna 3, 62-081 Wysogotowo.
 • Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatności elektroniczne,
  b. Płatność kartą płatniczą.
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 • Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

  § 9
  Wykonanie umowy sprzedaży
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
  uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
  Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
  oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
  Sprzedawcą.
 • W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia
  zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
  wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem
  ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
  Zamówienia.
 • A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
  dostawy jest najdłuższy podany termin.
  B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma
  możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich
  Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
  terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 • 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Każdy produkt jest wykonywany na zamówienie według wytycznych Konsumenta.

Art. 38. prawa konsumenta

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

 • 11

Reklamacja i gwarancja

wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: kontakt@neonowo.co
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Zwrot środków za odesłany towar zostanie wykonany w terminie 14 dni.

Niedoręczenie zamówienia

 • W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie doręczone lub odebrane przez Konsumenta, a Sprzedawca wysłał Produkt w terminie, na wskazany adres przez Konsumenta to Konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów wysyłki zwrotnej oraz jej ponownego nadania.
 • Sprzedawca nie odpowiada za nieobecność Konsumenta podczas doręczenia paczki czy sumienność firmy kurierskiej.
 • Sprzedawca ma obowiązek nadać paczkę ponownie i pokryć wszystkie koszty z tym związane w przypadku, gdy Produkt został pierwotnie wysłany po określonym terminie realizacji lub brak doręczenia wynikał z powodu błędnego nadania paczki.
 • Konsument ma prawo śledzić paczkę, gdy podczas składania zamówienia uzupełnił pole adresu mailowego do wysyłki zamówienia.
 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
  zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
  Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich).
  § 12
  Dane osobowe w Sklepie internetowym
 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
  zgodę – także w celu marketingowym.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
  przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  § 13
  Postanowienia końcowe
 8. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
  zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
  ochronie danych osobowych.
 11. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 Skontaktuj się z nami

Masz jakieś pytanie?

Nasz zespół na pewno zna odpowiedź!
W godzinach 10-16 od poniedziałku do piątku możesz do nas zadzwonić pod numer: +48 692 866 805

Szybką odpowiedź uzyskasz również na naszym Facebooku i Instagramie neonowo.co